Analiza opłacalności inwestycji

ICF - wizja optymalnych rozwiązań

Nasza oferta obejmuje wykonywanie analiz efektywności planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych w tym:

  • wykonywanie analiz marketingowych w zakresie koniecznym do oceny opłacalności realizacji projektu
  • wykonywanie analiz ofert pod względem ekonomiczno – finansowym z rekomendacją oferty o najlepszych parametrach przy uwzględnieniu przydatności i wartości istniejącej infrastruktury,
  • analiza możliwych rozwiązań i propozycja rozwiązania optymalnego w zakresie formy realizacji (w ramach obecnej struktury, nowa zorganizowana część przedsiębiorstwa, spółka kapitałowa, spółka z partnerem strategicznym branżowym, spółka z różnego rodzaju funduszami i firmami finansowymi),
  • analiza możliwych źródeł finansowania realizacji projektu i rekomendacja optymalnego rozwiązania (środki własne, leasing, kredyt, aporty do nowego podmiotu, zabezpieczenia gwarancyjne, leasing, fundusze inwestycyjne, mieszane rozwiązania),wykonanie projekcji funkcjonowania inwestycji (nakłady inwestycyjne; przychody ilościowo i wartościowo; koszty zakupu surowców; zatrudnienie; amortyzacja; pozostałe koszty; kapitał obrotowy; rachunek wyników; przepływy; bilans),
  • wykonywanie projekcji funkcjonowania inwestycji (nakłady inwestycyjne; przychpdy ilościowo i wartościowo; koszty zakupu surowców; zatrudnienie; amortyzacja; pozostałe koszty; kapitał obrotowy; rachunek wyników; przepływy; bilans),
  • symulowanie zmian poszczególnych parametrów pojedynczo i grupami i badanie wrażliwości projektu na zmiany tych parametrów,
  • wyliczenie wskaźników i parametrów (między innymi IRR, NPV) i wnioski na temat sensu realizacji projektu i zagrożeń,
  • badanie wpływu inwestycji na podmiot realizujący (efektywność środków własnych, konsolidacja bilansu, zmiana współczynników używanych do oceny przez inwestorów czy giełdę).