Dotacje z Unii Europejskiej

ICF - wizja optymalnych rozwiązań

W ramach oferty z zakresu finansowania i zarządzania projektami - sprawujemy opiekę nad przedsiębiorstwami, które ubiegają się o dofinansowanie projektów i/lub realizują projekty współfinansowane ze środków pomocowych. Nasze wsparcie dotyczy każdego etapu realizacji projektu, czyli:

 • opracowania koncepcji projektu i wyboru form jego dofinansowania,
 • przygotowanie wymaganej dokumentacji,
 • przygotowanie wniosku o dotację i/lub kredyt,
 • zarządzanie przebiegiem projektu i jego dokumentacją,
 • opracowanie sprawozdań i rozliczenie projektu.

Wsparcie jakie udzielają nasi eksperci w zakresie zarządzanie projektem polega na:

 • nadzorze nad realizacją podejmowanych działań w ramach projektu,
 • nadzorze nad prawidłową realizacją harmonogramu projektu,
 • nadzorze nad prawidłową realizacją harmonogramu rzeczowo - finansowego projektu,
 • monitoringu realizacji projektu ze szczególnym uwzględnieniem jego wskaźników ewaluacji,
 • rozliczaniu projektu, składaniu sprawozdań z realizacji projektu i wniosków o płatność

Nasze doradztwo i pomoc przedsiębiorstwo odbywa się poprzez:

 • doradztwo w planowaniu przedsięwzięcia dofinansowywanego z funduszy dostępnych programów pomocowych,
 • dobór optymalnego programu spośród dostępnych z funduszy pomocowych do zanalizowanych potrzeb,
 • budowanie fiszy projektowej,
 • opracowywanie wniosku i dokumentacji "studium wykonalności" projektu,
 • opracowanie raportów ocen oddziaływania na środowisko,
 • doradztwo przy konstruowaniu budżetu - wskazanie kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych,
 • analiza przedsięwzięcia uwzględniająca możliwości dofinansowania ze środków pomocowych,
 • pomoc przy pozyskiwaniu partnerów,
 • sporządzanie merytorycznych i finansowych sprawozdań podczas trwania i po zakończeniu projektu,
 • promocja projektu i jego rezultatów.